Mini-COP-simulation: Internationale klimaforhandlinger

I de internationale klimaforhandlinger forhandler alle 196 lande bag FN’s klimakonvention (UNFCCC) hvert år om globale klimamålsætninger til det årlige COP-møde (Conference of the Parties). Find inspiration i videoerne: The History of Climate Change Negotiations in 83 seconds og The Paris Agreement – in 97 seconds. I dag udleder vi i gennemsnit 6,6 ton CO2 pr. person om året på verdensplan. Ifølge FN skal det reduceres til ca. 2-3 ton CO2 pr. verdensborger i 2050, hvis vi skal holde den globale temperaturstigning under Parisaftalens mål om maksimalt 2 grader.  

I en mini-COP-simulation, skal I repræsentere forskellige lande/grupperinger og prøve at nå frem til 3 konkrete tiltag/løsninger, som alle vil arbejde for at nå, fx i forhold til følgende spøgsmål: 

 • Har alle lande/mennesker ret til at udlede lige mange drivhusgasser i fremtiden? Hvem skal reducere deres CO2-udledninger, hvor meget og hvor hurtigt? 
 • Hvordan bør de lande, der har historisk høje CO2-udledninger og dermed ansvar for klimakrisen, hjælpe de lande, der er hårdest ramt? 
 • Hvor meget skal der betales i klimafinansiering fra 2025? 

Debattører:

 • Danmark (EU):  Gennemsnitsdanskeren udleder officielt 7 ton pr. år, men medregnes forbruget af alle de varer, vi importerer fra udlandet samt vores flyrejser, er det korrekte tal 17 ton CO2 pr. år. Danmark betaler til klimafinansiering og afsatte derudover 100 mio. kr. til tab og skader forårsaget af klimaforandringer. Danmark forhandler sammen med de øvrige medlemslande i EU.
 • USA: En gennemsnits-nordamerikaner udleder 20.8 ton CO2/året. Nordamerika er sammen med EU ansvarlig for næsten halvdelen af verdens samlede udledninger frem til i dag. USA forhandler  sammen med en gruppering kaldet “the Umbrella group” bestående af større, industrialiserede lande udenfor EU. 
 • Ø-stat (Small Island Developing States (SIDS)): vælg et land (fx Maldiverne eller Vanuatu) fra koalitionen af ca. 40 lavtliggende ø-stater, der har det tilfælles, at de er meget udsatte i forhold til havvandsstigninger. De fleste lande er også medlemmer af G-77. 
 • Udviklingsland (Least Developed Countries (LDC)): væg et land blandt de fattigste og mest sårbare lande (fx Chad, Niger, Sudan eller Nepal), der som oftest har lave CO2-udledninger og har brug for klimafinansiering for at tilpasse sig klimaforandringerne. Størstedelen af LDCs er beliggende i Afrika, hvor en gennemsnitsafrikaner udleder 1.6 ton CO2/årligt. Vælg et land, fx. .
 • G77 og Kina: Vælg et land i gruppen af udviklingslande (fx Kina, Brasilien eller El Salvador), der argumenterer for mere klimafinansiering fra industrialiserede lande, fx til tab og skader. Kina er i dag det land i verden, der udleder mest C02 pga. produktion og eksport af varer til andre lande. 

Moderator:

 • UNFCCC sekretariatet deltager som moderator og neutral mægler, der bidrager med facts og konstruktive forslag for at opnå den bedst mulige aftale for klimaet. Debatten indledes af moderatoren, der er ordstyrer og sørger for at alle får taletid. Det er også moderatorens opgave at opsummere og afrunde debatten.

Vejledning

Hver elev/gruppe tildeles en rolle som debattør eller moderator. Eleverne kan debattere klassevis, hvor hver rolle repræsenteres af en gruppe af elever, eller i mindre grupper, hvor hver elev har en rolle.

Målet med debatten er at aktørerne skal nå frem til 3 konkrete tiltag /løsninger (skrives på tavlen), som alle vil arbejde for at nå: 

 • Hvad er de 3 tiltag/løsninger? 
 • Hvad er tidsrammen for, hvornår de skal være opnået?
 • Hvad er konsekvensen, hvis de tre tiltag ikke opnås?
 • Hvad er de økonomiske aspekter (er der nogle der skal betale noget ifm. løsningen eller som mister indtjening/bør kompenseres ved løsningen)?

Forberedelse (ca. 30-45 min. i klassen eller som hjemmearbejde):

 • Forbered en kort tale på 1-3 minutter med dine hovedsynspunkter. 
 • Forbered mindst 3 argumenter for den rolle, du repræsenterer, ved at finde svar på spørgsmålene i debatoplægget. Find evt. modargumenter for modstandernes synspunkter.

Debat (ca. 45 min): 

 • Moderatoren indleder debatten med en kort introduktion (1-3 min.)
 • Debattørerne præsenterer efter tur sig selv og holder et kort oplæg/tale på 1-3 minutter med deres hovedsynspunkter (10-15 min. i alt)
 • Dernæst er der fri debat med moderatoren som ordstyrer (15-30 min.).
 • Moderatoren afrunder debatten (2 min.)
 • Evt. opsamling/evaluering 

Hold en god og saglig tone.